ANBI

De Stichting Beheer Historisch Erfgoed Uithoorn is aangewezen als ANBI, een algemeen nut beogende instelling.

Naam van de instelling:

Stichting Beheer Historisch Erfgoed Uithoorn

Afgekorte naam:

SBHEU

RSIN-nummer:

816090129

Kvk-nummer:

34219390

Contact:

Administratiekantoor Tersteeg Van Oudenallen
Grift 11
1423 DH UITHOORN
T 0297 531929
E admin@sbheu.nl

Doelstelling opgenomen in de statuten:

De stichting heeft ten doel:

  1. het beheer, behoud en onderhoud van historisch erfgoed in de gemeente Uithoorn, waartoe uitdrukkelijk behoort het Fort aan de Drecht en de daarbij behorende gronden, opstallen en wateren;
  2. het exploiteren van historisch erfgoed in de gemeente Uithoorn ten behoeve van multifunctioneel en/of ander gebruik;
  3. het opstellen en (doen) uitvoeren van renovatieplannen;
  4. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles met inachtneming van historische en natuurlijke waarden betreffende de historische erfgoederen, gronden, opstallen en wateren.

Beleid:

De Stichting Beheer Historisch Erfgoed Uithoorn heeft de eervolle taak om het werelderfgoed van Uithoorn in stand te houden, nl. het Fort aan de Drecht, onderdeel van de Stelling van Amsterdam.

De Stichting tracht het fort zodanig te exploiteren dat het normale en het grote onderhoud ervan kan worden betaald. Dit bijzondere, historische bouwwerk moet als lokaal, regionaal en nationaal erfgoed ook voor toekomstige generaties behouden blijven. Financieel is dat een grote uitdaging voor de lange termijn. Het fort is in 1999 / 2000 volledig gerestaureerd, maar dat is geen blijvend effect. Ook in de toekomst zullen restauratiewerkzaamheden moeten plaatsvinden.
Zeer recent is een nieuw meer jaren onderhoudsplan opgesteld.

Aanwijzing van de Stelling van Amsterdam als Werelderfgoed heeft helaas geen financiële betekenis. Het is een etiket, belangrijk en eervol, maar meer ook niet.

Vindt u het ook belangrijk om dit markante bouwwerk in stand te houden? Uw financiële bijdrage is meer dan welkom. De Stichting is door de Belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling. Uw bijdrage is daardoor fiscaal aftrekbaar.

Bestuurssamenstelling:

A.J.M. van Huik, voorzitter
J.G.M. Maas, secretaris
G. Roodhart, penningmeester
J. Millenaar, bestuurder
P.A.J. Schat, bestuurder

Personeel:

SBHEU heeft vanaf 1 december 2018 geen personeel meer in dienst.

Beloningsbeleid:

De statuten geven het bestuur de mogelijkheid een regeling vast te bestellen voor het belonen van werkzaamheden van bestuurders. Voor de jaren 2018 tot en met 2021 houdt het bestuur hiervoor de onbelaste vrijwilligersvergoeding aan.

Verslag activiteiten / financiële verantwoording: